Játékszabályzat

1. Általános rendelkezések

1.1. A játék Szervezője, Lebonyolítója:

Jelen Játékszabályzat a Havas Worldwide Budapest Zrt. (Székhely: 1117 Budapest, Alíz utca 1. adószám: 12123658-2-43 a továbbiakban: a „Lebonyolító”) által az LG Electronics Magyar Kft. (Cégjegyzékszám: Cg.01-09-169580, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 3/a, adószám: 10790386-2-44, a továbbiakban: a "Szervező") „LG Magyarország” Facebook oldalán ([http://www.facebook.com/LGMagyarorszag] és a www.lg.com/hu weboldalon a továbbiakban: Oldalak) keresztül kezelt és lebonyolított játék, sorsolás vagy verseny (a továbbiakban: „Játék”részvételi feltételeit tartalmazza. A Játékban való részvétel a Játék jelen hivatalos játékszabályzatának (a továbbiakban: a "Játékszabályzat") automatikus elfogadását jelenti. (A Játékban résztvevő személyek a továbbiakban: a "Játékos” vagy Játékosok".) Játékszabályzat nem vonatkozik olyan más játékra, vagy promócióra, amelyeket Facebook oldalon, üzenőfalon vagy külön weboldalon keresztül illetve külön adatbeviteli űrlappal kezelünk és működtetünk. A Lebonyolító a Játékot a Szervező megbízásából szervezi. Lebonyolító és Szervező munkavállalói ,megbízottjai, ügynökei és alvállalkozói a továbbiakban: Közreműködők)

1.2. A játékban való részvétel feltételei:

A Játék kizárólag személyes használatra készült, üzleti és kereskedelmi célú felhasználása szigorúan tilos. A Játékosok adatait a Szervező, a Lebonyolító és egyéb Közreműködők a Játékszabályzat "Személyes adatok kezelése és védelme – Adatvédelmi Tájékoztató" című fejezetében leírt adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezelik.

A Játékból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító továbbá a Facebook tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, a velük munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók, és mindezen személyek Ptk. 8:1. § 2. pontban meghatározott hozzátartozói, illetve a Játék lebonyolításában részt vevő Közreműködők és azok Ptk. 8:1. § 2. pontban meghatározott hozzátartozói.

Játékos csak az a természetes személy lehet, aki 18. életévét betöltötte, valamint cselekvőképes és a megjelölt országban (Magyarország) fennálló állampolgársággal rendelkezik, továbbá a játék időtartama alatt:

az Oldalakon elérhető a ”Szelfi Sticker Hajsza” elnevezésű Játékba regisztrál a Játék oldalán elérhető adatbeviteli űrlap kitöltésével, ezzel pedig a Lebonyolító és a Szervező rendelkezésére bocsátja a megadott adatait, feliratkozik a hírlevélre, elfogadja a marketing nyilatkozatot, és egyúttal elfogadja a Játékszabályzatban írt valamennyi feltételt; A Játékos a Játékba való regisztrációval, a hírlevélre való feliratkozással és a Játékban való részvételével egyidejűleg visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a Játékban részt kíván venni, és a Játékszabályzatot teljes körűen megismerte, és az abban foglaltakat magára nézve teljes egészében kötelezőnek fogadja el. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, és ennek tényét írásban jelzi a Szervezőnek, a Játékból kizárásra kerül, és abban tovább nem vehet részt

Szervező kizárólag azokat a regisztrációkat és hírlevél feliratkozásokat tekinti érvényesnek, amelyeket az Alkalmazás regisztrációs felületén a valóságnak megfelelő személyes adatok megadásával küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook profilt vesz igénybe vagy nem a saját maga által regisztrált email fiókkal vesz részt a Játékban, a használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint Lebonyolító mindennemű felelősségét teljes mértékben kizárja. A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból.

A Regisztráció beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget teljes mértékben kizár.

A Regisztrációkat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

A Játékból kizárható minden olyan Játékos, aki a Szervező megítélése alapján tisztességtelen eszközöket alkalmaz a Játék során. A teljesség igénye nélkül néhány erre vonatkozó példa: a Játékból például – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy nem valós Facebook profillal vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá például, akik nem valós adatokkal/hamis email fiókkal vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket.

A tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítóknak okoztak.

A Játékban való részvételnek nem feltétele, hogy a Játékos az Oldal tagja legyen (a Like/Tetszik gomb megnyomásával). Ez a Játékban való részvételét azonban megkönnyíti, hiszen így első kézből kaphat információkat a Játékról, valamint az Oldal üzenőfalán megjelenő új üzenetekben is követheti a Játékról szóló híreket.

2. A Játék menete

2.1. Játék időtartama:

A Játék időszaka

2017. szeptember 8. 16:00 – 2017. október 1. 23:59

2.2. Játék lényege:

Fődíj: 2 db LG Q6

További díjak: 25 db Spotify féléves előfizetés

A Játékosnak a megadott játékidőszak alatt kell játszania a Nyereményjáték menüpont alatt, a kötelező adatok kitöltésével regisztrálnia. Akik a játékidőszak során regisztráltak a Játékba azok vesznek részt a Sorsoláson (ld. 2.4 pont), akik közül 2017. október 2-án megállapításra kerül 2 db nyertes, aki jogosult a fődíjra és 25 db nyertes, aki jogosult a további díjakra, illetve 81 darab pótnyertes az adatbázisból történő véletlenszerű, gépi sorsolással. A sorsolás nem nyilvános. A kiválasztott nyerteseket a Lebonyolító e-mail útján értesíti.

A regisztráció során az alábbi adatok megadása kötelező:

2.3. A sorsoláson való részvétel:

Minden játékos a sorsoláson csak egyszeri eséllyel vesz részt.

2.4. Sorsolás:

A sorsolást Szervező a nyereményjáték szakaszainak lezártát követően, 2017. október 2-án, 16:00 órakor; bonyolítja le, a Játék lezártáig sorsolásra jogosulttá vált Játékosok között.

A sorsolás helyszíne: a Lebonyolító székhelye. A sorsolás számítógép segítségével, a véletlenszerűség követelményeinek megfelelően történik. A sorsolás alkalmával kisorsolásra kerül 2 fődíj és 25 további díj nyertes, és 6 fődíj, illetve 75 db további díj

pótnyertes.

2.5 Nyertes:

A nyertes az, akit a sorsolásra jogosultak közül a véletlenszerűségnek megfelelő sorsolással választ ki a Lebonyolító.

Az a kisorsolt Játékos tekinthető nyertesnek, aki:

meghatározott részvételi és a sorsolásra való jogosultság feltételeinek való megfelelőségét (ld. 2.3 pont). Amennyiben a Játékos a feltételeknek nem felel meg, úgy ez rá nézve a nyereményt illetően jogvesztő és helyébe pótnyertes lép. A pótnyertesek értesítése a nyertesével azonos módon történik. (Lásd 2.6)

2.6. Pótnyertesek:

A pótnyertesek (kisorsolásuk sorrendjében) akkor lépnek a nyertes játékos helyébe, ha a nyertes a feltételeknek nem tesz eleget (az értesítéskor a meghatározott időn belül nem jelzi a nyereményre való igényét, ill. nem felel meg a játékban való részvétel és a sorsolásra jogosultság feltételeinek).

A nyertes Játékos hozzájárulását adja, hogy a Szervező nevét és lakhelyét (város megnevezésével) közzétegye a Facebook oldalán illetve weboldalán (http://www.szelfistickerhajsza.lg.hu).

2.7. Nyertes értesítése:

Szervező a sorsolást követő 5 munkanapon belül a nyertest emailben értesíti a nyerés tényéről. A nyertesnek az értesítésben megadott módon, az értesítést követő 10 naptári napon belül jeleznie kell a nyereményre való igényét és igazolnia kell a nyereményre való jogosultság feltételeit és csak ezután válik jogosulttá a nyeremény átvételére.

Amennyiben az adott nyertes a megadott határidőn belül nem nyilatkozik a nyereményre való igényéről, vagy nem tudja igazolni nyereményre való jogosultság feltételeit, elveszíti a nyereményre való jogosultságát és helyébe pótnyertes lép és jogosulttá válik a nyereményre. A pótnyertesek értesítésének módja és a jogosultság feltételei megegyeznek az eredeti nyertesek értesítésével és jogosultsági feltételeivel.

2.8.

A nyertes Játékos hozzájárulását adja, hogy a Szervező nevét és lakhelyét (város megnevezésével), a nyeremény átadásáról készült fotókat közzétegye a Facebook oldalán és / vagy a weboldalán (http://www.szelfistickerhajsza.lg.hu).

3. Nyeremény

A Szervező az alábbi főnyereményt biztosítja a Nyertes játékosoknak:

Fődíj: 2 db LG Q6

További díjak: 25 db Spotify féléves előfizetés (a továbbiakban: Nyeremények)

A Nyeremények másra át nem ruházhatók, és pénzre át nem válthatók.

A Nyeremények átvétele személyesen történik az LG Electronics Magyar Kft. székhelyén (H-1097, Budapest, Könyves Kálmán krt. 3/A), az átvétel kapcsán felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik.

Szervező kizárja a Játékból azt a regisztrációt, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a regisztráció során vagy az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a regisztráló Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

4. A Nyeremények átvétele

4.1 A Nyeremények a Határidőtől számított 30 napon belül kell, hogy a nyertesek által átvételre kerüljenek a Szervező székhelyén.

4.2. Amennyiben a nyertes nyereményét a fenti határidőn belül nem tudja átvenni, úgy a nyereményre való jogosultsága megszűnik.

4.3 A Szervező a Játékos oldalán felmerült okból történő átadás elmaradásáért vagy késedelméért semmilyen felelősséget nem vállal.

4.4. A nyeremény átvételével összefüggésben felmerülő költségeket a Játékost terhelik.

4.5. A nyertes Játékos köteles együttműködni a Szervezővel és a Lebonyolítóval annak érdekében, hogy a nyeremény átadására sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét a fenti határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.

4.6. A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a jelen dokumentumban leírt személyi és alaki feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredő következményekért a Szervezőt felelősség nem terheli.

5. Felelősség és annak kizárása

5.1 A Játékos saját felelőssége, hogy megbizonyosodjon arról, hogy illetéktelenek ne vegyenek részt a Játékban az általa használt Facebook profil, e-mail cím és telefon segítségével, a Szervezőt erre vonatkozóan nem terheli felelősség. A felhasználói jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű felelősségét és a jogi út igénybevételének a lehetőségét kizárja.

5.2 A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokból eredő következményekért és károkért. A Játékosok által megadott adatok hiányosságából/hibájából (pl. hibás név vagy cím megadása stb.) fakadó eredménytelenségért vagy az értesítés illetve a nyeremény átadásának meghiúsulásért, illetve az ebből fakadó károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

5.3 A műszaki hibából adódó be nem érkezett nevezések nem jogosítanak fel a részvételre. Automata rendszer (például robotok és hasonlók) többszöri nevezésre való használata tilos és minden kísérlet automatizált rendszeren keresztül történő nevezésre érvényteleníti a Játékos jogosultságát a nyereményekre, mely esetekben a Szervezővel vagy Lebonyolítóval szemben semmilyen igény nem támasztható.

5.4 A Szervező, a Lebonyolító és a Közreműködők egyike sem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat a részvétel során felmerülő esetleges hibákért, hiányosságokért, hibás működésért, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve az életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, az ügyfélnél felmerülő károkért való felelősséget. Az esetleges elírásokért, hibákért a Szervező felelősséget nem vállal.

6. Mi történik, ha nem megfelelően működik vagy nem elérhető az oldal?

6.1 A Szervező nem felel a Játék üzemzavarából adódó késedelemért, illetve azért, ha az Oldal nem érhető el. Időnként előfordulhat, hogy a Szervezőn kívülálló okból a szolgáltatás nem használható.

6.2 Az egyéb felmerülő technikai problémákért a Szervező nem felelős, és kizár mindennemű kártérítési igényt a Játékban való részvétel során. Technikai probléma esetén az http://www.lg.com/hu/ tamogatas/ugyfel-szolgalat-ertesitese weboldalon vagy az LG Magyarország Facebook oldalán lehet üzenetet küldeni. A Szervező nem vállal felelősséget a Játék működése során fellépő technikai vagy adatbeviteli hibákért és egyéb a Szervezőn kívül álló okokból felmerülő hibákért.

7. Egyéb tudnivalók

7.1. A Játékban felhalmozott mindennemű szellemi termék a szerzői jog védelme alatt áll, ezért tilos azt módosítani, másolni, tovább értékesíteni, illetve a jogtulajdonos írásbeli felhatalmazása nélkül semmilyen formában nem reprodukálható. Az LG márkanév mind szöveges, mind ábrás formában védjegyoltalmat élvez. A védjegyoltalom jogosultja a Szervező. A védjegy nem használható fel semmilyen módon és jogcímen a Szervező előzetes írásos engedélye nélkül. A jogellenes felhasználás a szerzői jogi, a polgári jogi, illetve a büntető jogi jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonhatja maga után.

7.2. A Szervező visszavonhatja vagy megszüntetheti a Játékot részben vagy egészben bármilyen technikai, kereskedelmi, működési vagy bármely jogszabály által meghatározott okból kifolyólag. Abban az esetben, ha a Játék megszüntetésre kerül a Szervező által, a Szervező törekszik arra, hogy a megszüntetés tényét előzetesen nyilvánosságra hozza. Ugyanakkor a visszavonás, felfüggesztés vagy változtatás okától függően előfordulhat, hogy az előzetes értesítés nem lehetséges. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket vagy magát a Játékot kiegészítse vagy módosítsa. A Szervező a Játékkal kapcsolatban levelezést nem folytat, felvilágosítást kizárólag a http://www.lg.com/hu/tamogatas/ugyfel-szolgalat- ertesitese weboldalon vagy az LG Magyarország Facebook oldalán ad.

7.3. A Játékosok elfogadják, hogy a Játék használata során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak. A Szervező a Játék elérhetőségét a Játékszabályzat megszegése esetén bármely Játékostól megvonhatja.

7.4. Jelen Játékszabályzat a http:// www.szelfistickerhajsza.lg.hu oldalon érhető el. A Szervező és a Lebonyolító fenntartja magának a jogot arra, hogy e feltételeket vagy magát a Játékot kiegészítse, vagy módosítsa. A feltételek elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy az Oldal teljesítménye-, üzenet és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvényei, s ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja a hálózati leterheltség és egyéb olyan Szervezőn és Megbízottján kívül álló tényezők, mint például (de nem kizárólagosan) hálózati torlódás, lefedettség, kapcsolati hibák, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.

7.5. A Játék nem a Facebook szervezésében vagy lebonyolításában zajlik, abban a Facebook sem szponzorként, sem adminisztrátorként nem vesz részt. A Játékosok tudomásul veszik, hogy adataikat a Facebookon keresztül a Szervezőnek, a Lebonyolítónak és a Játék lebonyolításában résztvevő Közreműködőknek adják meg. Ugyanakkor a Facebook adatokat kaphat fiókvállalataitól vagy hirdetési partnereitől, vásárlóitól és egyéb harmadik felektől, ami segít nekik a hirdetések kézbesítésében, az online tevékenységek értelmezésében és általában a Facebook szolgáltatásainak javításában (részletesen erről a Facebook Adatfelhasználási szabályzatában olvashat) (https://www.facebook.com/page_guidelines.php#promotionsguidelines).

7.5. Szervező a Játékszabályzatban a változtatás jogát fenntartja. Ha a Játékkal kapcsolatban további kérdés vagy probléma merül fel, a http://www.lg.com/hu/tamogatas/ugyfel-szolgalat-ertesitese weboldalon vagy az LG Magyarország Facebook oldalán kérhető tájékoztatás.

7.6. A Játékban kisorsolásra kerülő nyeremények tekintetében a Játékos tudomásul veszi, hogy a 2012. január 1. napjával megváltozott adójogszabályok értelmében (1995. évi CXVII. tv. a személyi jövedelemadóról, 70. §.) nyertessége esetén a nyereményhez kapcsolódóan a Szervezőt személyi jövedelemadó (16%) illetve eho (27%) bevallási és fizetési kötelezettség terheli.

7.8. Ahhoz, hogy Szervező a jogszabályok által előírt adó-nyilvántartási kötelezettségének eleget tudjon tenni, a nyertes köteles együttműködni a Szervezővel való kapcsolatfelvétel során esetlegesen további személyes (amennyiben szükséges főként adóigazgatási jellegű) adatainak közlésében, továbbításában. Amennyiben a Játékos jelen pontban foglalt adatközlési kötelezettségének nem tesz eleget, nyereménye átvételére nem jogosult, helyébe pótnyertes lép.

7.9. A Játékosokkal felmerülő esetleges jogvitát a Szervező elsődlegesen békés úton kívánja rendezni. A fenti felhasználási feltételekre a magyar jog előírásai az irányadóak. Amennyiben vita esetén a felek békésen megegyezni nem tudnak, jogosultak a hatáskörrel és illetékességgel bíró bírósághoz fordulni.

8. Személyes adatok kezelése és védelme – Adatvédelmi Tájékoztató:

8.1. A Szervező a játékban résztvevők személyes adatait a jelen Játékszabályzatban foglalt kötelezettségeinek teljesítéséhez használja fel.

8.2. Jelen Játék nem abból a célból jött létre, hogy a Játékosok ezen keresztül bizalmas vagy hasonló jellegű személyes adatokat küldjenek. Azonban a Játék egyes lépéseinél a cél megjelölésével előfordulhat ilyen jellegű adatkérés. Ilyen esetben a Szervező az adott helyen megjelölik az adatkérés célját. A személyes adatok tekintetében Szervező, aki a 2011. évi CXII. törvény előírásait betartva jár el. A Szervező a kezelt személyes adatokat az érintett kifejezett, írásbeli beleegyezése nélkül – jogszabályi kötelezettség hiányában – harmadik személyeknek nem adja át. A Játékos bármely információnak a Szervező részére történő elküldésével az LG Electronics Magyar Kft-nek, egyben korlátlan, visszavonhatatlan jogot biztosít ezen információ felhasználására, lemásolására, megjelenítésére, végrehajtására, módosítására, átadására és terjesztésére. Ezenkívül beleegyezését adja, hogy a Szervező szabadon hasznosítsanak a felhasználó által bármely célból elküldött ötletet, koncepciót, know-how-t vagy technológiát. A személyes adatokat felhasználási céljuk megszűnése esetén, vagy a Játékos kérelmére a Szervező megsemmisíti.

8.3. A nyereményjáték adatvédelmi nyilvántartásba való bejelentése megtörtént, adatvédelmi azonosítószáma: NAIH-79404/2014.

Budapest, 2017. szeptember 7.

Kellemes szórakozást kíván az LG Electronics Magyar Kft.